I. Rekonštrukcia voľného ustajnenia kráv

II. Výstavba dojárne

III. Rekonštrukcia matečníka

IV. Prestavba kravína na jaloviareň